Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 oktober 2021. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Daarom adviseren wij u deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door VanStrategie Coöperatie U.A.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door middel van deze privacyverklaring laten we u weten wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

VanStrategie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. VanStrategie beslist formeel-juridisch of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en voor welke doeleinden?

VanStrategie verwerkt persoonsgegevens van u wanneer:

  • u ons een verzoek of bericht stuurt via het contactformulier op de website of het algemene e-mailadres of via het e-mailadres van een van onze medewerkers. Dit betreft naam, e-mailadres en eventuele persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in uw bericht;
  • u zich aanmeldt voor een van onze diensten. Dit betreft naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer en (bedrijfs)adres. Deze gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst uit te kunnen voeren, te kunnen factureren en om u te informeren over onze producten en diensten;
  • u contact met ons opneemt in verband met een vacature. De informatie die u ons verstrekt, inclusief uw contactgegevens en uw cv, verwerken we uitsluitend ten behoeve van het sollicitatieproces;
  • u onze website bezoekt. We zullen details van uw bezoek verwerken, inclusief maar niet beperkt tot surfgedrag en locatiegegevens. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om het gebruik van onze website mogelijk te maken;

Wat zijn de grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; en
  • wanneer een dergelijke verwerking, conform artikel 6 lid 1 sub f AVG, noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VanStrategie of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen van VanStrategie of die derde.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens maakt VanStrategie geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

VanStrategie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Indien u meer informatie wenst over ons bewaartermijnenbeleid, kunt u contact opnemen via [email protected].

Aan welke derden verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is in de kader van de uitvoering van de dienstverlening of wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. VanStrategie kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval verleent VanStrategie haar medewerking.

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun functie hebben werknemers van VanStrategie toegang tot persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Voor zover VanStrategie uw persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, heeft VanStrategie voor passende waarborgen gezorgd. Indien u deze waarborgen wenst te raadplegen, kunt u contact opnemen via [email protected].

Beveiligingsmaatregelen

VanStrategie hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft VanStrategie passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren.

U kunt uw cookievoorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

VanStrategie

Baak van Terneuzen 47

3826 HG Amersfoort

[email protected]

06 – 28564186

We love it when a plan comes together!